asyatv.net asyatv.net pdf kitap indir sex hikayeleri guncel blog
Home

เคเบิล/แซตเทิลไลต์ทีวีคึกคัก ?เอสเอ็มอี-โอทอป? แห่ลงโฆษณา

โดย MGR Online
   14 สิงหาคม 2560 10:40 น. (แก้ไขล่าสุด 14 สิงหาคม 2560 18:15 น.)  ผู้จัดการรายวัน 360 -- อุตสาหกรรมทีวี ร้อนสวนทางงบโฆษณารัดเข็มขัดส่อแววติดลบ ทุกเดือน แต่เคเบิลทีวี/แซตเทิลไลต์ทีวีแท็กทีมสูบ งบโฆษณาในกลุ่มสื่อทีวีรายเดียวที่ยังโต 3.28% ในเดือนมิถุนายน เหตุสินคา้โอทอป โฮมชอปปิ้ง และ FMCG ปักหมุดเขา้ถึงลูกคา้ โดยตรง มองเป็นโอกาสทอง เคเบิลทีวีลุยหนกั สร้างเครือข่าย เตรียมจัดทีมเรตติ้งวัดความนิยมสู่ รายได้ใหม่ในอนาคต มั่นใจสิ้นปีสมาชิกยังเหนียว แน่นไม่ต ่ากว่า 2.5 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ


     ความร้อนแรงของอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลยังมีต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของการดิ้นเพื่อเอาตัวรอดใน ระยะเวลานี้ ซึ่งมีทั้งข่าวลวงและข่าวจริง เหตุเพราะเราได้เห็นภาพรายใหญ่ของธุรกิจนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก ปัญหาของการเกิดทีวีดิจิตอลตามมา ในสถานการณ์ที่พฤติกรรมผู้บริโภคติดอยู่กับโลกออนไลน์ เมด็เงินโฆษณา ที่มีอยู่เท่าเดิมมูลค่าไม่ต ่ากว่า 1 แสนลา้นบาท แต่ถูกใช้อย่างชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น ทา ใหเ้มด็เงินโฆษณาในสื่อทีวี เติบโตลดลงอย่างต่อเนื่อง
โดยนีลเส็น คอมปะนี ส ารวจพบว่าในเดือน มิ.ย. 2560 ที่ผ่านมางบโฆษณาอยู่ที่ 8,366 ลา้นบาท ติด ลบ 16.2% ซึ่งสื่อโฆษณากว่า 90% ติดลบหมด โดยสื่อหลักอย่างสื่อทีวี ประกอบด้วย สื่อทีวีแอนะล็อก 25.59% หรือทา ไดเ้พียง 3,230 ลา้นบาท, สื่อทีวดีิจิตอลติดลบ 4.77% ทา ไดเ้พียง 1,856 ลา้นบาท แต่สื่อเคเบิลทีวี/แซตเทิลไลต์ทีวีกลับเติบโต 3.28% หรือมีมูลค่า 315 ลา้นบาท
     นายเกษม อินทร์แก้ว ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในความเป็นจริง เม็ดเงินโฆษณาที่เกิดขึ้นและเติบโต 3.28% ของสื่อเคเบิลกับแซตเทิลไลต์ทีวีนั้น เคเบิลจะมีรายไดโ้ฆษณานอ้ย กว่ากลุ่มแซตเทิลไลต์ทีวีหรือกลุ่มทีวีดาวเทียม เพราะจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นท าให้ลูกค้าส่วนใหญ่ลดงบ โฆษณาลง แต่ทีวีดาวเทียมยังเติบโตอยู่ ซึ่งเกิดจากกลุ่มสินค้าขายตรง โฮมชอปปิ้ง สินคา้ FMCG แบรนด์
ตลาด และสินค้าในระดับภูมิภาคหันมาลงโฆษณาในช่องทีวีดาวเทียมมากขึ้น
เนื่องจากราคาโฆษณาที่อยู่ในระดับพัน-หมื่นบาท/นาที ต ่ากว่าสื่อทีวีเป็น 10 เท่า หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 1 แสน บาท/นาที ท าให้โฆษณาในช่องทางนี้ยังเติบโตได้
      “หากมองกลุ่มเป้าหมายในต่างจังหวัดเป็นหลัก จะพบว่าโฆษณาในสื่อทีวีดาวเทียมยังดีอยู่ เพราะคนส่วน ใหญ่ยังดูทีวีและรับสื่อโฆษณาผ่านสื่อทีวีเป็นหลัก ต่างจากคนเมืองที่จะออกจากบ้านจะเห็นสื่อโฆษณาต่างๆ ได้ รอบตัวจะซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อเป็นหลัก แต่คนต่างจังหวัดในกลุ่มที่มีก าลังซื้อจะซื้อ ผ่านรายการขายสินค้าหรือโฮมชอปปิ้งมากขึ้น ทา ใหส้ื่อทีวีดาวเทียมจัดเป็นสื่อเฉพาะที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ชดัเจน ตอบโจทยส์ินคา้ไดจ้ริง”
ทั้งนี้ยังพบว่า นอกจากโฮมชอปปิ้งที่หันมาลงโฆษณาในสื่อทีวีดาวเทียมมากขึ้นแล้ว เริ่มเห็นกลุ่มสินค้า ใหม่ๆ เข้ามาใช้สื่อนี้มากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะสินคา้ระดบัเอสเอ็มอี โอทอป เช่น สินค้าเพื่อการเกษตรในช่องที่ เกี่ยวกับการท าเกษตร, สินคา้ FMCG ที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็ก ในช่องการ์ตูน รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ธรรมะ เป็นอีกช่องที่มีการโฆษณาสูงขึ้น
      จากโอกาสสร้างรายได้จากโฆษณาที่เกิดขึ้น ทางกลุ่มผู้ประกอบการเคเบิลท้องถิ่นมองว่าอนาคตจะให้ ความส าคัญต่อช่องทางนี้อย่างจริงจัง แต่ในเวลานี้จะต้องมีการรวมตัวผู้ประกอบการเคเบิลท้องถิ่นสร้างเป็น เครือข่ายเดียวกันให้มากที่สุดเพื่ออ านาจการต่อรองในวันข้างหน้า รวมถึงช่วยเหลือกันในการมองหาช่องทาง สร้างรายได้อื่นๆ ให้มากขึ้น โดยขณะนี้กลุ่มผู้ประกอบการเคเบิลทีวีก าลังยกระดับการให้บริการสู่ระบบไฟเบอร์ ออปติกแล้วกว่า 80% ของเครือข่ายเคเบิลทีวีทั่วประเทศ ที่สามารถต่อยอดให้บริการไปสู่การเป็นผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ รวมถึงอนาคตจะมีการจัดท าเรตติ้งรองรับการหารายได้จากโฆษณาด้วย
     ปัจจุบันคาดการณ์ว่ากลุ่มผู้ชมที่รับชมทีวีผ่านทีวีดาวเทียมมีกว่า 12-15 ลา้นครัวเรือน, เสาก้างปลา 5-6 ลา้นครัวเรือน และเคเบิลทีวี+ทรูวิชั่นส์ อีก 5 ลา้นครัวเรือน แต่เฉพาะเคเบิลทีวีน่าจะอยู่ที่ 2 ลา้นครัวเรือน ถึง สิ้นปีนี้น่าจะโตได้อีก 20% หรือไม่ต ่ากว่า 2.5 ล้านครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าได้ราว 6,000 ลา้นบาท จากฐาน ค่าสมาชิกรายเดือนที่ 250 บาท/เดือน โดยยังพบว่าจ านวนช่องในเคเบิลทีวีอยู่ที่ 120-150 ช่อง และช่องที่มี เรตติ้งมากสุดคือช่องท้องถิ่นที่ตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาค เช่น ช่องรายการแขกจะได้รับความนิยมในภาคใต ้หรือ ช่องภาพยนตร์ในกลุ่มคนเมือง เป็นตน้

Web Design โดยบริษัท รับทำเว็บไซต์ A Time Design