เริ่มธุรกิจที่จังหวัดนครสวรรค์

ปี 2520
แปลและพากย์ซีรี่ย์จีน ทําเป็น VDO ในชื่อ บริษัท AC VDO ส่งร้านเช่าวิดีโอในนครสวรรค์

ย้ายและเปลี่ยนชื่อบริษัท

ปี 2528
เปลี่ยนช่ือบริษัทเป็นบริษัท VRC ยังทําธุรกิจเดิม แต่ย้ายมากรุงเทพมหานคร

ทําสัญญาถือสิทธิ์คอนเทนท์

ปี 2530

ทําสัญญาถือสิทธิ์คอนเทนท์ ของบริษัท ATV ฮ่องกง

ยุคแผ่น VCD ขายคอนเทนท์จากจีน

ปี 2540

ในรูปแบบ VCD และ DVD ส่งตรงถึงผู้บริโภค ส่งให้ร้านเช่าวิดีโอและช่องโทรทัศน์ระบบอะนาล็อก

เคเบิลท้องถิ่น

ปี 2546
สถานีโทรทัศน์เคเบิลท้องถิ่นขยายตัวอย่างรวดเร็วกว่า 400 สถานี ทําให้มีความต้องการคอนเทนท์หลากหลาย จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจ ของกลุ่ม MVTV ท่ีถือลิขสิทธิ์คอนเทนท์จีนและประเทศอื่นๆ จํานวนมาก

เปิดบริษัท MV Television

ปี 2547
ยุคทีวีดาวเทียม เปิดบริษัท MV Television นําคอนเทนท์จีน ท่ีมีอยู่มากมายลงทุนเปิดช่องทีวีดาวเทียมร่วม 10 ช่อง มีท้ังช่องข่าว,ช่องภาพยนตร์, ช่องซีรี่ส์, ช่องวาไรตี้ ฯลฯ ท้ังในระบบ Free-to-Air และขายให้เคเบิลท้องถิ่น

เช่าทรานสปอนเดอร์ดาวทียม

ปี 2548
เช่าทรานสปอนเดอร์ดาวทียมไทยคมเพื่อทําธุรกิจแพลทฟอร์ม ช่องรายการสําหรับโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีมีมากกว่า 200-300 ช่อง

ถือสิทธิ์คอนเทนท์ TVB ฮ่องกงในลาว

ปี 2541
ทําสัญญาถือสิทธิ์คอนเทนท์ของบริษัท TVB ฮ่องกงในส.ป.ป.ลาว

รัฐบาล ส.ป.ป.ลาว มอบหมายวางระบบ โทรทัศน์ภาคพื้น

ปี 2555
รัฐบาลส.ป.ป.ลาวมอบหมายให้วางระบบ ออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดิน และเปิดช่องทีวีดาวเทียม MVLao

ขายคอนเทนท์จีนและกล่องทีวีดิจิทัล

ปี 2557
ยุคทีวีดิจิทัล ส่งคอนเทนท์จีนขายให้ช่องทีวีดิจิทัลต่างๆ และเปิดธุรกิจใหม่กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัลในชื่อ Createch

เตรียมบริหารช่อง LOCA

ปี 2558
เตรียมการเข้าบริหารช่องทีวีดิจิทัล LOCA ช่องรายการเด็ก แต่ประสบอุปสรรค จนไม่สามารถเข้าไปดําเนินธุรกิจได้

เปิดช่องทีวีดาวเทียม WSM

ปี 2559
เปิดช่องทีวีดาวเทียม WSM ช่องเพลงภาษาจีน ร่วมกับค่ายเพลง WSM ในฮ่องกง

ถือสิทธิ์คอนเทนท์ TVB ในไทย

ปี 2561

  • ทําสัญญาถือสิทธิ์คอนเทนท์ของบริษัท TVB ฮ่องกง ในไทย
  • ร่วมผลิตรายการกับโทรทัศน์ ภาคพื้นดิน ช่อง TV3 กัมพูชา
  • เปิดช่องทีวีดาวเทียมม้ง ภาษาม้ง
  • เปิดช่องทีวีดาวเทียม MVM ภาษาเมียนมา